ބޯޑު

 • އަޒްލީން އަހުމަދު ރައީސް

  މިނިސްޓަރ ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަހުމަދަކީ އެލްޖީއޭގެ ރައީސެވެ. އެމަނިކުފާނު އެލްޖީއޭގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކުރީ 22 އޮގަސްޓް 2016ގައި ބޭއްވި ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އައުލަބިއްޔަތުންނެވެ. އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަހުމަދަކީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 140 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ބޭނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ ވަޒީރެވެ. އެމަނިކުފާނު އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެއްވީ 10 އޮގަސްޓް 2016ގަ އެވެ.

   

 • ނައިބު ރައީސް

 • ބޯޑު މެމްބަރު

 • ބޯޑު މެމްބަރު

 • ބޯޑު މެމްބަރު

 • ބޯޑު މެމްބަރު

 • ބޯޑު މެމްބަރު

ބޯޑު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ

ބޯޑު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޝެޑިއުލް