ބޯޑު

 • އަޒްލީން އަހުމަދު ރައީސް

  މިނިސްޓަރ ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަހުމަދަކީ އެލްޖީއޭގެ ރައީސެވެ. އެމަނިކުފާނު އެލްޖީއޭގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކުރީ 22 އޮގަސްޓް 2016ގައި ބޭއްވި ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އައުލަބިއްޔަތުންނެވެ. އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަހުމަދަކީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 140 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ބޭނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ ވަޒީރެވެ. އެމަނިކުފާނު އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެއްވީ 10 އޮގަސްޓް 2016ގަ އެވެ.

   

 • މޫސާ ނަސީރު އަހުމަދު ނައިބު ރައީސް

  އެލްޖީއޭގެ ނާއިބް ރައީސަކީ މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު މޫސާ ނަސީރު އަހުމަދެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ޖަދުވަލް 2ގައި ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިރާތައް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގައި ކ، އއ، އދ، ވ، މ، ފ، ދ، އަދި ތ އަތޮޅުގެ ދާއިރާ ތަމްސީލްކުރައްވާ މެމްބަރެވެ. މޫސާ ނަސީރު އަހުމަދު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނާއިބް ރައީސްގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނީ 14 މެއި 2014ގެ އެވެ.
 • އާމިރު އަލީ ބޯޑު މެމްބަރު

  އަލީ އާމިރަކީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ފަރާތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަންޔަންކޮށްފައިވާ މެމްބަރެވެ. މި މަގާމަށް އާމިރު ކުރިމަތިލެއްވީ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ކިޑްސް)ގެ ފަރާތުންނެވެ. އާމިރަކީ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރެއްވެސްމެ އެވެ.
 • އަހުމަދު ހަސަން ބޯޑު މެމްބަރު

  ޗާންދަލިޔާ އަހުމަދު ހަސަން އަކީ އާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ބޯޑަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރެވެ. އޭނާ މި މަގާމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އައްޔަންކުރީ 6 ޖުލައި 2015ގަ އެވެ.
 • ޝަމާއު ޝަރީފް ބޯޑު މެމްބަރު

  އަލްފާޟިލް ޝަމާއު ޝަރީފަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ޖަދުވަލް 2 ގައި ހިމެނޭ އިދާރި ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމުގައިވާ މާލެ ނިސްބަތްވާ ސިޓީ ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އެކައުންސިލްގެ މެންބަރެވެ.
 • ހުސައިން ނަސީރް ބޯޑު މެމްބަރު

  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ހުސައިން ނަސީރަކީ ޤާނޫން އަސާސީގެ ޖަދުވަލް 2ގައި ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިރާތައް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހއ، ހދ، އަދި ށ ދާއިރާ ތަމްސީލްކުރައްވާ މެންބަރެވެ.
 • އަންވަރު އިބްރާހިމް ބޯޑު މެމްބަރު

  އަލްފާޟިލް އަންވަރު އިބްރާހިމަކީ ޤާނޫން އަސާސީގެ ޖަދުވަލް 2ގައި ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިރާތައް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ނ، ރ، ބ، އަދި ޅ ދާއިރާ ތަމްސީލްކުރައްވާ މެންބަރެވެ. އަދި އެއީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރެވެ.
 • އިބްރާހީމް ރަޝީދް ބޯޑު މެމްބަރު

  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދަކީ ޤާނޫން އަސާސީގެ ޖަދުވަލް 2ގައި ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިރާތައް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ލ، ގއ، ގދ، އަދި ޏ ދާއިރާ ތަމްސީލްކުރައްވާ މެންބަރެވެ. އަދި އެއީ ހައްދުންމަތި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރެވެ.
 • ހުސައިން ހިލްމީ ބޯޑު މެމްބަރު

  އަލްފާޟިލް ހުސައިން ހިލްމީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ސިޓީ ކައުންސިލްތައް ތަމްސީލްކުރައްވާ މެންބަރެވެ. އަދި އެއީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެވެ.

ބޯޑު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ

ބޯޑު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޝެޑިއުލް