ގުޅުއްވަން

މުވައްޒަފުން

 • މުހައްމަދު ޝަފީގް މަހުމޫދު

  ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ

  ނަންބަރު: 3013130

 • އާދަމް ޝަރީފް އަހުމަދު

  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް - ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސް

  3013141

 • ޝައްމޫން އާދަމް

  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް - ޕްލޭނިން އެންޑް މޮނިޓަރިން

  3013131

 • މުހައްމަދު ނަސީރު

  ޑިރެކްޓަރ - ޓްރޭނިންގ

  3013112

   

 • އަޒްހަތު ރުޝްދީ

  ޑިރެކްޓަރ - ޕްލޭނިން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް

  3013133

   

   

 • އަހުމަދު ޝިހާދު

  ލޯޔަރ

  3013119

   

 • މަމްދޫހާ އަލީ

  ޑިރެކްޓަރ - މޮނިޓަރިން އެންޑް އިވެލުއޭޝަން

  3013149

   

   

 • މުހައްމަދު ހާޝިމް

  ޑިރެކްޓަރ - އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް

  3013117

 • ފާތިމަތު މުހައްމަދު

  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

  އެޑްމިން އެންޑް އެޗްއާރު

  3013150

 • އަބުދުﷲ ރަޝީދު

  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

  ފައިނޭންސް

  3013137

 • އަހުމަދު ހަސަން

  ގަވަރނަންސް އޮޑިޓަރ

  3013152

 • ނަސީމާ ސަލީމް

  އެޑްވޮކޭޓަރ

  3013107

   

 • އައިޝަތު އާދަމް

  އެޑްވޮކޭޓަރ

  3013117

   

 • އެޑްވޮކޭޓަރ

  3013106

   

 • އިސްމާއީލް ރަޝީދު

  ފައިނޭންސް އޮޑިޓަރ

  3013128

 • ޒީނާ ޖައުފަރު

  އެކައުންޓެންޓް

  3013109

   

 • މުހައްމަދު އާމިރު

  ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

  3013140

   

 • ފާތިމަތު ނާޒިރާ

  އައިޓީ އޮފިސަރ

  3013139

   

 • މީޑިއާ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރ

   3013124

  އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

 • މަޖްދާ ރަމީޒް

  ސީނިއާ ހިއުމަން ރިސޯސް 

  އޮފިސަރ. 3013121

  އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

 • ހުސައިން ސާލިމް

  ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

  3013118

   

 • ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

  3013143

   

 • އިބްރާހީމް މުޝްރިފް

  ސީނިއާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

  އޮފިސަރ

  3013104

   

 • މުހައްމަދު ފަރުހާން

  ސީނިއާ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

  3013153

   

 • އައިޝަތު އަލީ

  ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

  3013142

   

 • ހުސައިން ނައީމް

  ކަސްޓަމާ ސާވިސް އޮފިސަރ

  3013110

 • ޚަދީޖާ އައްބާސް

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  3013148

   

 • އައިޝަތު މުހައްމަދު

  ރިސާޗް އޮފިސަރ

  3013147

   

 • ހައްވާ އިޒްވަތް

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  3013127

 • ހުސައިން ވަހީދު

  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

  3013126

 • އިބްރާހީމް އުމަރު މަނިކް

  އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

  3013129

 • އިނާޝާ އަބުދުﷲ

  އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

  3013146

 • އާމިނަތު ޒިދްނާ

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  3013115

 • މުހައްމަދު އީމާން

  ލީގަލް އޮފިސަރ

  3013132

 • ހަމްދާ އަބުދުއްރަހުމާން

  އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

  3013116

 • މަލްދާ ހަމީދު

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  3013123

   

   

   

 • ރުގިއްޔާ މުހައްމަދު

  މަސައްކަތު

  3006724

   

 • އައިޝަތު ފަޒްލީނާ

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  3006724 / 3006723

   

 • އަހުމަދު ޖިނާހް

  ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

  3013136

   

 • އުސްވަތު އަހުމަދު

  އޮޑިޓަރ

  3013125

   

   

   

 • ޝިފާ އަލީ މުރުތަޟާ

  ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

  3013144

   

   

 • މުޙައްމަދު ލިޔާޢު ޝިހާމް

  ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

  3013113

 • އަޙުމަދު އުސެއިދު ޚަލީލް

  އޮޑިޓަރ

  3013102