މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ

މާލެ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށެވެ. ގާތްގަނޑަށް ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް މީހުން ދިރިއުޅޭ މާލޭގެ ބޮޑުމިނަކީ 2.5 ކިލޯ މީޓަރެވެ. ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކާއި މުހިންމު ގިނަ މުއައްސަސާތައް ވެސް ހުންނަނީ މާލޭގަ އެވެ. މި ރަށުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 200000 މީހުން ދިރިއުޅެ އެވެ.

 • މޭޔަރ

  މުހައްމަދު ޝިހާބް

 • ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

  ޝިފާ މުހައްމަދު

 • ޝަމާއު ޝަރީފް

 • އިބްރާހީމް މަމްނޫން

 • މުޙައްމަދު ސާޖިދު

 • ޒައިދުލް އަމީން

 • އިބްރާހީމް ނިމާލް

 • ފާޠިމަތު ރިޒްވީން

 • މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 • އަޙްމަދު ރިޝްވާން

 • ޙުސައިން ޝަރީފް

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  މާލެ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށެވެ. ގާތްގަނޑަށް ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް މީހުން ދިރިއުޅޭ މާލޭގެ ބޮޑުމިނަކީ 2.5 ކިލޯ މީޓަރެވެ. ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކާއި މުހިންމު ގިނަ މުއައްސަސާތައް ވެސް ހުންނަނީ މާލޭގަ އެވެ. މި ރަށުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 200000 މީހުން ދިރިއުޅެ އެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އާބާދީ

  153،373

 • އަންހެނުން

  69950

 • ފިރިހެނުން

  83429

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  ގިނަ

 • ރަށުގެ‮ ‬ބާވަތް

  ވެރިރަށް

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  އައިޖީއެމްއެޗް، އޭޑީކޭ

 • ބޭންކިންގ‮ ‬ހިދުމަތް

  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

 • ފެނުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ، އެމްޑަބްލިޔުއެސްއީ

 • ނަރުދަމާ ނިޒާމް

  ލިބޭ

 • ވޭސްޓް‮ ‬މެނޭޖްމަންޓް‮ ‬ނިޒާމް

  ލިބޭ

 • އެމަރޖެންސީ‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ކަރަންޓު‮ ‬ފޯރު‮ ‬ކޮއްދޭ‮ ‬ފަރާތްތައް

  ސްޓެލްކޯ

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  ލިބޭ

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަތިބި

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  އެބަހުރި

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  އިބްރާހީމް ނާސިރު މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް