ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކ. އަތޮޅަކީ މާލެ ހިމެނޭ އަތޮޅެކެވެ. މުޅި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. އަތޮޅުގައި ޖުމުލަ 107 ރަށް އޮވެ އެވެ. މީހުން ދިރިއުޅެނީ 10 ރަށުގަ އެވެ. އަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ ތުލުސްދޫ އެވެ.

 • ރައީސް

  އިބްރާހީމް ރައޫފް

 • ނައިބު ރައީސް

  އަބުދުﷲ ވާރިސް

 • އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 • ހައްވާ ޝާކިރު

 • އަބުދުއްރަހުމާން ސޮލާހް ރަޝީދު

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  ކ. އަތޮޅަކީ މާލެ ހިމެނޭ އަތޮޅެކެވެ. މުޅި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. އަތޮޅުގައި ޖުމުލަ 107 ރަށް އޮވެ އެވެ. މީހުން ދިރިއުޅެނީ 10 ރަށުގަ އެވެ. އަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ ތުލުސްދޫ އެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަކުރެވިފައި

 • އާބާދީ

  9886

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  ގިނަ

 • ރަށުގެ‮ ‬ބާވަތް

  ތުލުސްދޫ (ވެރިކަންކުރާރަށް)

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  މެދުމިން

 • ބޭންކިންގ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  އިބްރާހީމް ނާސިރު މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް