އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

އއ. އަތޮޅު ނުވަތަ އ. އަތޮޅު އުތުރުބުރިއަކީ 1 މާޗް 1984 ވަނަ އަހަރު އަރިއަތޮޅު ދެބައި ކުރަށްވާ އަރިއަތޮޅު އުތުރުގޮފީގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު 1997 ވަނައަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިދީފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. އއ އަތޮޅަށް ދެވިފައިވާ އިނގިރޭސި އަކުރަކީ U އެވެ. މާލެ އާއި 58.2 ކިލޯމީޓަރ ދުރުގައި އޮންނަ މި އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ 63.9 ކިލޯމީޓަރެވެ. މިއަތޮޅުގައި ޖުމުލަ 33 ރަށް އޮވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރި އުޅެނީ 8 ރަށުގައެވެ. މި އަތޮޅުގައި 12 ރިސޯޓު އޮވެ އެވެ.

 • ރައީސް

  އަބުދުލްޣަފޫރު މުހައްމަދު

 • ނައިބު ރައީސް

  މޫސާ ނަޢީމް

 • އަލީ ޝަކީލް

 • ހަސަން ޝިޔާން

 • މުޢުމިން ރަޝީދު

 • ޢަލީ ސަމީރު

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  އއ. އަތޮޅު ނުވަތަ އ. އަތޮޅު އުތުރުބުރިއަކީ 1 މާޗް 1984 ވަނަ އަހަރު އަރިއަތޮޅު ދެބައި ކުރަށްވާ އަރިއަތޮޅު އުތުރުގޮފީގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު 1997 ވަނައަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިދީފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. އއ އަތޮޅަށް ދެވިފައިވާ އިނގިރޭސި އަކުރަކީ U އެވެ. މާލެ އާއި 58.2 ކިލޯމީޓަރ ދުރުގައި އޮންނަ މި އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ 63.9 ކިލޯމީޓަރެވެ. މިއަތޮޅުގައި ޖުމުލަ 33 ރަށް އޮވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރި އުޅެނީ 8 ރަށުގައެވެ. މި އަތޮޅުގައި 12 ރިސޯޓު އޮވެ އެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަކުރެވިފައި

 • އާބާދީ

  6140

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ރަށުގެ‮ ‬ބާވަތް

  ރަސްދޫ (ވެރިކަންކުރާރަށް)

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  މެދުމިން

 • ބޭންކިންގ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  މެދުމިންވަރެއްގައި

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  އިބްރާހީމް ނާސިރު މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް