އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

އދ. އަތޮޅަކީ 1984 ވަނަ އަހަރު އަރިއަތޮޅު ދެ ބައިކޮށް، 1997 ވަނަ އަހަރު ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ދީފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. ޖުމުލަ 49 ރަށް އެކުލެވޭ މިއަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ އދ. މަހިބަދޫ އެވެ. އަތޮޅުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމަށެވެ.

 • ރައީސް

  މަގާމު ހުސްކޮށް

 • ނައިބު ރައީސް

  އަލީ އަޒާމް

 • އަބުދުލްމުހައިމިން މުހައްމަދު

 • އަހުމަދު ކަމާލް

 • އަހުމަދު ޚަލީލް

 • އަލީ ފުއާދު

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  އދ. އަތޮޅަކީ 1984 ވަނަ އަހަރު އަރިއަތޮޅު ދެ ބައިކޮށް، 1997 ވަނަ އަހަރު ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ދީފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. ޖުމުލަ 49 ރަށް އެކުލެވޭ މިއަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ އދ. މަހިބަދޫ އެވެ. އަތޮޅުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމަށެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަކުރެވިފައި

 • އާބާދީ

  8679

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  މެދުމިން

 • ރަށުގެ‮ ‬ބާވަތް

  މަހިބަދޫ (ވެރިކަންކުރާ ރަށް)

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  މެދުމިން

 • ބޭންކިންގ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  ލިބޭ

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  އިބްރާހީމް ނާސިރު މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް