މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

މ. އަތޮޅަކީ ކުދުކުދި ރަށްތަކެއް ކައިރިކައިރީގައި ހިމެނޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގިނަ ރަށް ތަކެއް އެކުލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. އަތޮޅުގައި ޖުމުލަ 33 ރަށް އޮވެ އެވެ. މީހުން ދިރިއުޅެނީ އަށް ރަށުގަ އެވެ. ވެރިރަށަކީ މ. މުލީ އެވެ.

 • ރައީސް

  ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން

 • ނައިބު ރައީސް

  އަޙްމަދު ޙަސަން

 • އިބްރާހީމް ނިޝާމް

 • މޫސާ ނަސީރު އަހުމަދު

 • ޔޫސުފް ޞިދުޤީ

 • ހަސަން އަމްޖަދު

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  މ. އަތޮޅަކީ ކުދުކުދި ރަށްތަކެއް ކައިރިކައިރީގައި ހިމެނޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގިނަ ރަށް ތަކެއް އެކުލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. އަތޮޅުގައި ޖުމުލަ 33 ރަށް އޮވެ އެވެ. މީހުން ދިރިއުޅެނީ އަށް ރަށުގަ އެވެ. ވެރިރަށަކީ މ. މުލީ އެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަކުރެވިފައި

 • އާބާދީ

  6459

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  މެދުމިން

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ދެރަ

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  މެދުމިން

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނުލިބޭ