ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރި ނުވަތަ ފ. އަތޮޅުގައި އޮންނަނީ ޖުމުލަ 23 ރަށެވެ. މީހުން ދިރިއުޅެނީ ހަ ރަށުގަ އެވެ.

 • ރައީސް

  އަބުދުލް ހަމީދު މުހައްމަދު

 • ނައިބު ރައީސް

  އުމަރު ޒާހިރު

 • އަޚްތަރު ޔޫނުސް

 • އަބުދުލްޖަލީލް އަހުމަދު

 • އިބްރާހީމް ނައީމް

 • އިބްރާހީމް ޝިފާހް އަބުދުއްރަހުމާން

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރި ނުވަތަ ފ. އަތޮޅުގައި އޮންނަނީ ޖުމުލަ 23 ރަށެވެ. މީހުން ދިރިއުޅެނީ ހަ ރަށުގަ އެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި

 • އާބާދީ

  4641

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  މެދުމިން

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  މެދުމިން

 • ބޭންކިންގ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ފެނުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ނަރުދަމާ ނިޒާމް

  ލިބޭ

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނުލިބޭ

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  މެދުމިން

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ނުލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް