ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ދ. އަތޮޅަކީ ރަންރިހީގެ މަސައްކަތަށް ހާއްސަ އަތޮޅެކެވެ. މި އަތޮޅުގައި ޖުމުލަ 56 ރަށް އޮވެ އެވެ. މީހުން ދިރިއުޅެނީ ހަތް ރަށުގަ އެވެ. 1998 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދ. އަތޮޅުގައި މައިގަނޑު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތެވެ.

 • ރައީސް

  ހަމްދީ އަބުދުﷲ

 • ނައިބު ރައީސް

  ހަސަން ޝާކިރު

 • އަބުދުލްގާދިރު މުހައްމަދު

 • އިބްރާހީމް ފިކުރީ

 • މޫސަލް މުސްތަފާ

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  ދ. އަތޮޅަކީ ރަންރިހީގެ މަސައްކަތަށް ހާއްސަ އަތޮޅެކެވެ. މި އަތޮޅުގައި ޖުމުލަ 56 ރަށް އޮވެ އެވެ. މީހުން ދިރިއުޅެނީ ހަތް ރަށުގަ އެވެ. 1998 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދ. އަތޮޅުގައި މައިގަނޑު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަކުރެވިފައި

 • އާބާދީ

  6694

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  މެދުމިން

 • ރަށުގެ‮ ‬ބާވަތް

  މީދޫ (ވެރިކަންކުރާރަށް)

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  މެދުމިން

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  މެދުމިން

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  ކައްދޫ އެއާޕޯޓް