ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކޮޅުމަޑުލު ނުވަތަ ތ. އަތޮޅަކީ ބޮޑު އަތޮޅެކެވެ. މުޅި އަތޮޅުގައި 66 ރަށް އޮންނައިރު މީހުން ދިރިއުޅެނީ 13 ރަށުގަ އެވެ. ތ. އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރަނީ ވޭމަންޑޫގަ އެވެ.

 • ރައީސް

  އަބުދުﷲ ޝަރީފް އަބުދުލްފައްތާހް

 • ނައިބު ރައީސް

  އާދިލް އިބްރާހީމް

 • އާދަމް ސާމީ

 • އަލީ ސިރާޖް

 • ހަސަން ޒަރީރު

 • މޫސާ މުސްތަފާ

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  ކޮޅުމަޑުލު ނުވަތަ ތ. އަތޮޅަކީ ބޮޑު އަތޮޅެކެވެ. މުޅި އަތޮޅުގައި 66 ރަށް އޮންނައިރު މީހުން ދިރިއުޅެނީ 13 ރަށުގަ އެވެ. ތ. އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރަނީ ވޭމަންޑޫގަ އެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަވެފައި

 • އާބާދީ

  13846

 • އާބާދީގެ‮ ‬ސްޓޭޓަސް

  ގިނަ މީހުން މާލޭގައި

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  މެދުމިން

 • ރަށުގެ‮ ‬ބާވަތް

  ވޭމަންޑޫ (ވެރިކަންކުރާރަށް)

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  މެދުމިން

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ނަރުދަމާ ނިޒާމް

  ލިބޭ

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  އާދައިގެ ގޮތަކަށް

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ނުލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  ކައްދޫ އެއާޕޯޓް