ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ލ. އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅެކެވެ. މުޅި އަތޮޅުގައި 82 ރަށް އޮންނައިރު މީހުން ދިރިއުޅެނީ 15 ރަށުގަ އެވެ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތައް އެކުލެވިގެންވަނީ އިރުމައްޗަށްވާ ގޮތަށެވެ. ލ. އަތޮޅޫގެ ވެރިރަށަކީ ލ. ފޮނަދޫ އެވެ.

 • ރައީސް

  ޔޫސުފް އާމިރު

 • ނައިބު ރައީސް

  ހުސައިން ޚަލީލް

 • އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 • އިސްމާއީލް ޝަފީއު

 • މުހައްމަދު އަބުދުއްރަހުމާން

 • މުހައްމަދު ފަރީދު

 • މޫސާ ހަމްދީ

 • ޝާހީން އިސްމާއީލް

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  ލ. އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅެކެވެ. މުޅި އަތޮޅުގައި 82 ރަށް އޮންނައިރު މީހުން ދިރިއުޅެނީ 15 ރަށުގަ އެވެ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތައް އެކުލެވިގެންވަނީ އިރުމައްޗަށްވާ ގޮތަށެވެ. ލ. އަތޮޅޫގެ ވެރިރަށަކީ ލ. ފޮނަދޫ އެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަވެފައި

 • އާބާދީ

  14313

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  މެދުމިން

 • ރަށުގެ‮ ‬ބާވަތް

  ފޮނަދޫ (ވެރިކަންކުރާ ރަށް)

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނުލިބޭ

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  މެދުމިން

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  އާދައިގެގޮތެއް

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  ކައްދޫ އެއާޕޯޓް