ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ގއ. އަތޮޅަކީ 1962 ވަނަ އަހަރު ހުވަދުއަތޮޅު ދެބައި ކުރުމަށްފަހު އުފެއްދި އަތޮޅެކެވެ. މުޅި އަތޮޅުގައި ޖުމުލަ 82 ރަށް އޮންނައިރު މިއީ ގުދުރަތީ މުއްސަދިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިފައިވާ ބިޔަ އަތޮޅެކެވެ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 11 ރަށުގަ އެވެ. ވެރިރަށަކީ ގއ. ވިލިނގިލި އެވެ.

 • ރައީސް

  ޙުސައިން އާދަމް

 • ނައިބު ރައީސް

  މުޙައްމަދު ޚަލީލް

 • އިބްރާހީމް ޞާބިރު

 • ސަޢުދުﷲ ރަޝީދު

 • އަޙްމަދު ސަޢީދު

 • މުޙައްމަދު ސަވާދު

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  ގއ. އަތޮޅަކީ 1962 ވަނަ އަހަރު ހުވަދުއަތޮޅު ދެބައި ކުރުމަށްފަހު އުފެއްދި އަތޮޅެކެވެ. މުޅި އަތޮޅުގައި ޖުމުލަ 82 ރަށް އޮންނައިރު މިއީ ގުދުރަތީ މުއްސަދިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިފައިވާ ބިޔަ އަތޮޅެކެވެ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 11 ރަށުގަ އެވެ. ވެރިރަށަކީ ގއ. ވިލިނގިލި އެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަވެފައި

 • އާބާދީ

  12116

 • އާބާދީގެ‮ ‬ސްޓޭޓަސް

  ގިނަ މީހުން މާލޭގައި

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  މެދުމިން

 • ރަށުގެ‮ ‬ބާވަތް

  ވިލިނގިލި (ވެރިކަންކުރާ ރަށް)

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނުލިބޭ

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  މެދުމިން

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  ނެތް

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ނުލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނުލިބޭ

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  ކާނޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް