ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ގދ. އަތޮޅަކީ 1962 ވަނަ އަހަރު ހުވަދު އަތޮޅު ދެބައި ކުރުމަށްފަހު އުފެއްދި އަތޮޅެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ރަށްތައް ގިނަ މި އަތޮޅުގައި ޖުމުލަ 153 ރަށް އޮވެ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ 10 ރަށުގަ އެވެ. ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމަށް ދިރިއުޅުން ބިނާކޮށްފައިވާ މި އަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ ތިނަދޫ އެވެ.

 • ރައީސް

  މުހައްމަދު އަޝްރަފް

 • ނައިބު ރައީސް

  މުހައްމަދު ސައީދު

 • އިނާޒް އަލީ

 • މުހައްމަދު ހަސަންދީދީ

 • މުހައްމަދު ނާސިހް ރަޝީދު

 • މުހައްމަދު ރިޒާން

 • މުހައްމަދު ވަހީދު

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  ގދ. އަތޮޅަކީ 1962 ވަނަ އަހަރު ހުވަދު އަތޮޅު ދެބައި ކުރުމަށްފަހު އުފެއްދި އަތޮޅެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ރަށްތައް ގިނަ މި އަތޮޅުގައި ޖުމުލަ 153 ރަށް އޮވެ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ 10 ރަށުގަ އެވެ. ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމަށް ދިރިއުޅުން ބިނާކޮށްފައިވާ މި އަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ ތިނަދޫ އެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަވެފައި

 • އާބާދީ

  18485

 • އާބާދީގެ‮ ‬ސްޓޭޓަސް

  ގިނަ މީހުން މާލޭގައި

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  މެދުމިން

 • ރަށުގެ‮ ‬ބާވަތް

  ތިނަދޫ (ވަރިކަންކުރާރަށް)

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނުލިބޭ

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ބޭންކިންގ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ފެނުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ނަރުދަމާ ނިޒާމް

  ލިބޭ

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  އާދައިގެގޮތެއް

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  ކާނޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް