ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް

ފުވައްމުލަކަކީ ވަކި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އޮތް ހަމައެކަނި ރަށެވެ. އާބާދީގައި ގާތްގަނޑަކަށް 13000 މީހުން ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ދަނޑުވެރިކަމާއި ފަތުތުވެރިކަމެވެ.

 • ރައީސް

  އަބުދުﷲ ފަލާހް ޝަރީފް

 • ނައިބު ރައީސް

  ޙުސައިން ޝާފީ އިބްރާހީމް

 • ޙަމަދު ޢަބްދުﷲ

 • އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޢަބްދުﷲ

 • ޙުސައިން ސަޢީދު

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  ފުވައްމުލަކަކީ ވަކި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އޮތް ހަމައެކަނި ރަށެވެ. އާބާދީގައި ގާތްގަނޑަކަށް 13000 މީހުން ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ދަނޑުވެރިކަމާއި ފަތުތުވެރިކަމެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަވެފައި

 • އާބާދީ

  8055 (ބޯހިމެނުން 2014 ވަގުތީނަތީޖާ)

 • އަންހެނުން

  4404

 • ފިރިހެނުން

  3651

 • އާބާދީގެ‮ ‬ސްޓޭޓަސް

  8579 (ބިދޭސީން ހިމަނައިގެން)

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  ދަށް

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  ގިނަ

 • ރަށުގެ‮ ‬ބާވަތް

  އަތޮޅުގެ ހަމައެކަނި ރަށް

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނުލިބޭ

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ބޭންކިންގ‮ ‬ހިދުމަތް

  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

 • ފެނުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ނަރުދަމާ ނިޒާމް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • އެމަރޖެންސީ‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ކަރަންޓު‮ ‬ފޯރު‮ ‬ކޮއްދޭ‮ ‬ފަރާތްތައް

  ހިދުމަތްލިބޭ

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  ލިބޭ

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓް