ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި ނުވަތަ ހއ. އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް އޮތް އަތޮޅެވެ. އިހަންވަންދިއްޕޮޅުގެ ގޮތުގައި ކުރިން އޮތް މި އަތޮޅު ދެބައިކޮށް ހއ. އަތޮޅުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސީ 1958ގަ އެވެ. ޖުމުލަ 43 ރަށް އޮތް މި އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 14 ރަށުގަ އެވެ. ވެރިރަށަކީ ދިއްދޫ އެވެ.

 • ރައީސް

  މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 • ނައިބު ރައީސް

  އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 • ޢަލީ ޝަމީމް

 • އަޙްމަދު އަސްލަމް

 • މޫސާ ލަޠީފް

 • ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން

 • ހުސައިން ނަސީރު

 • މުޙައްމަދު ފަޔާޒް

 • އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

 • މުޙައްމަދު ވިޝާމް

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި ނުވަތަ ހއ. އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް އޮތް އަތޮޅެވެ. އިހަންވަންދިއްޕޮޅުގެ ގޮތުގައި ކުރިން އޮތް މި އަތޮޅު ދެބައިކޮށް ހއ. އަތޮޅުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސީ 1958ގަ އެވެ. ޖުމުލަ 43 ރަށް އޮތް މި އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 14 ރަށުގަ އެވެ. ވެރިރަށަކީ ދިއްދޫ އެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަކުރެވިފައި

 • އާބާދީ

  13175

 • އަންހެނުން

  6947

 • ފިރިހެނުން

  6228

 • އާބާދީގެ‮ ‬ސްޓޭޓަސް

  14464 (ބިދޭސީން ހިމަނައިގެން)

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނުލިބޭ

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ބޭންކިންގ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ފެނުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ނަރުދަމާ ނިޒާމް

  ލިބޭ

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް