ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ތިލަދުންމަތި ދެ ބައިކޮށް ހދ. އަތޮޅު އުފެއްދީ 1958ގަ އެވެ. ޖުމުލަ 38 ރަށް ހިމެނޭ މި އަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ ކުޅުދުއްފުއްޓެވެ. 1992 ވަަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ ނޮޅިވަރަންފަރެވެ.

 • ރައީސް

  އާދަމް ނާސިރު

 • ނައިބު ރައީސް

  އަހުމަދު އާތިފް

 • އަބުދުއްލަތީފް ހަސަން

 • އަބުދުލް މުހައިމިން

 • އަބުދުﷲ މުހައްމަދު

 • އަހުމަދު އިބްރާހީމް

 • ހުސައިން ހަސަން

 • މަގާމު ހުސްކޮށް

 • މުހައްމަދު ވަސީމް

 • އުއްމު ކުލްސޫމް އިބްރާހީމް

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  ތިލަދުންމަތި ދެ ބައިކޮށް ހދ. އަތޮޅު އުފެއްދީ 1958ގަ އެވެ. ޖުމުލަ 38 ރަށް ހިމެނޭ މި އަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ ކުޅުދުއްފުއްޓެވެ. 1992 ވަަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ ނޮޅިވަރަންފަރެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަކުރެވިފައި

 • އާބާދީ

  18300 (ބޯހިމެނުން ވަގުތީ ނަތީޖާ)

 • އަންހެނުން

  9875

 • ފިރިހެނުން

  8425

 • އާބާދީގެ‮ ‬ސްޓޭޓަސް

  19314 (ބިދޭސީން ހިމަނައިގެން)

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  މެދުމިންވަރެއް

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނުލިބޭ

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ބޭންކިންގ‮ ‬ހިދުމަތް

  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ފެނުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  ހުރޭ

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް