ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ށ. އަތޮޅު ނުވަތަ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ އުތުރުން ތިންވަނަ އަތޮޅެވެ. އަތޮޅަށް ދެވިފައިވާ އިނގިރޭސި އަކުރަކީ C އެވެ. އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރު 73 ދަރަޖަ އުތުރުން 6 ދަރަޖައިގައެވެ. އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ 37 މޭލެވެ. މިއަތޮޅުގައިވާ 50 ރަށުގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ 14 ރަށުގައެވެ. އެއީ، ކަނޑިތީމާއި ނޫމަރާއާއި ގޮއިދޫއާއި ފޭދޫއާއި ފީވަކާއި ބިލެތްފައްސާއި ފޯކައިދުއާއި ނަރުދުއާއި މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑުއާއި މާއުނގޫދޫއާއި ފުނަދޫއާއި މިލަންދޫ އެވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދޫ އެވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި މާލެއާއި ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ 123 މޭލެވެ.

 • ރައީސް

  މުހައްމަދު އާރިފް

 • ނައިބު ރައީސް

  އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް

 • އަބުދުﷲ އާތިފް

 • އަބުދުﷲ ނާހިދު

 • އާމިނަތު ނަޒްލާ

 • އަހުމަދު ފާއިޒް

 • އަހުމަދު އަބުދުﷲ

 • އާދަމް ސައީދު

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  ށ. އަތޮޅު ނުވަތަ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ އުތުރުން ތިންވަނަ އަތޮޅެވެ. އަތޮޅަށް ދެވިފައިވާ އިނގިރޭސި އަކުރަކީ C އެވެ. އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރު 73 ދަރަޖަ އުތުރުން 6 ދަރަޖައިގައެވެ. އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ 37 މޭލެވެ. މިއަތޮޅުގައިވާ 50 ރަށުގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ 14 ރަށުގައެވެ. އެއީ، ކަނޑިތީމާއި ނޫމަރާއާއި ގޮއިދޫއާއި ފޭދޫއާއި ފީވަކާއި ބިލެތްފައްސާއި ފޯކައިދުއާއި ނަރުދުއާއި މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑުއާއި މާއުނގޫދޫއާއި ފުނަދޫއާއި މިލަންދޫ އެވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދޫ އެވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި މާލެއާއި ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ 123 މޭލެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަކުރެވިފައި

 • އާބާދީ

  12310 (ބޯހިމެނުން ވަގުތީނަތީޖާ)

 • އަންހެނުން

  6611

 • ފިރިހެނުން

  5699

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  މެދުމިންވަރެއް

 • ރަށުގެ‮ ‬ބާވަތް

  ފުނަދޫ (ވެރިކަންކުރާ ރަށް)

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނުލިބޭ

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ބޭންކިންގ‮ ‬ހިދުމަތް

  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ފެނުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ނަރުދަމާ ނިޒާމް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  ލިބޭ

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް