ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނ. އަތޮޅަކީ ޖުމުލަ 71 ރަށުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބޮޑު އަތޮޅެކެވެ. އަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ ނ. މަނަދޫ އެވެ. ނ. އަތޮޅަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ އަތޮޅެކެވެ.

 • ރައީސް

  އަލީ ޝަރީފް

 • ނައިބު ރައީސް

  އަންވަރު އަބުދުލްޣަނީ

 • މުހައްމަދު އަލީ

 • އާދަމް ފާއިޒް

 • އަބުދުﷲ ޝަހީދު

 • ޢަލީ މާޖިދު

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  ނ. އަތޮޅަކީ ޖުމުލަ 71 ރަށުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބޮޑު އަތޮޅެކެވެ. އަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ ނ. މަނަދޫ އެވެ. ނ. އަތޮޅަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ އަތޮޅެކެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަވެފައި

 • އާބާދީ

  14502

 • ރަށުގެ‮ ‬ބާވަތް

  ކެނދިކުޅުދޫ (ވެރިކަންކުރާރަށް)

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް