ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި ނުވަތަ ރ. އަތޮޅަކީ އުތުރުން ހަތަރު ވަނަ އަތޮޅެވެ. 24 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގު މި އަތޮޅަކީ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. އަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ އުނގޫފާރެވެ.

 • ރައީސް

  އަންވަރު އިބްރާހީމް

 • ނައިބު ރައީސް

  އިބްރާހީމް އަބުދުލްކަރީމް

 • އަހުމަދު މުހައްމަދު ވަހީދު

 • އަބުދުﷲ ޝިހާމް

 • އަހުމަދު ޝުނޫން

 • އަލީ ޝާހިދު

 • މުހައްމަދު ޖަމީލް

 • މުހައްމަދު މުސްތޮފާ

 • މުހައްމަދު ސަމީރު

 • ޔޫސުފް ސަލީމް

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި ނުވަތަ ރ. އަތޮޅަކީ އުތުރުން ހަތަރު ވަނަ އަތޮޅެވެ. 24 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގު މި އަތޮޅަކީ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. އަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ އުނގޫފާރެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަވެފައި

 • އާބާދީ

  24500

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  މެދުމިން

 • ރަށުގެ‮ ‬ބާވަތް

  އުނގޫފާރު (ވެރިކަންކުރާރަށް)

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ބޭންކިންގ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް