ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

މާޅޮސް މަޑުލު ދެކުނުބުރި ނުވަތަ ބ. އަތޮޅަކީ ޖުމުލަ 75 ރަށުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ 13 ރަށުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ އޭދަފުއްޓެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ރީތި ފަރުތައް ހުރި އެއް އަތޮޅަކީ ބ. އަތޮޅެކެވެ.

 • ރައީސް

  މުހައްމަދު އާދިލް

 • ނައިބު ރައީސް

  މަބްރޫކް ނަސީރު

 • ހަސަން ސިރާޖް

 • އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 • އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 • އަލީ ނާއިޒް

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  މާޅޮސް މަޑުލު ދެކުނުބުރި ނުވަތަ ބ. އަތޮޅަކީ ޖުމުލަ 75 ރަށުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ 13 ރަށުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ އޭދަފުއްޓެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ރީތި ފަރުތައް ހުރި އެއް އަތޮޅަކީ ބ. އަތޮޅެކެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަވެފައި

 • އާބާދީ

  11910

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  މެދުމިން

 • ރަށުގެ‮ ‬ބާވަތް

  އޭދަފުށި (ވެރިކަންކުރާރަށް)

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް