ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ޅ. އަތޮޅަކީ ޖުމުލަ 52 ރަށަށް އެކުލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. އާބާދީބޮޑު ނޫނަސް ޅ. އަތޮޅަކީ ދިވެހި އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތަކަށް އިސްކަންދޭ އަތޮޅެކެވެ. އަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ ނަައިފަރެވެ.

 • ރައީސް

  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުކޮއި

 • ނައިބު ރައީސް

  އަޙްމަދު އަޞްފަރު

 • ޙުސައިން އިބްރާހީމް

 • ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް

 • އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

 • އިބްރާހީމް ޢުޘްމާން

މައުލޫމާތު

 • ތައާރަފު

  ޅ. އަތޮޅަކީ ޖުމުލަ 52 ރަށަށް އެކުލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. އާބާދީބޮޑު ނޫނަސް ޅ. އަތޮޅަކީ ދިވެހި އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތަކަށް އިސްކަންދޭ އަތޮޅެކެވެ. އަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ ނަައިފަރެވެ.

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަކުރެވިފައި

 • އާބާދީ

  12348

 • އާބާދީގެ‮ ‬ސްޓޭޓަސް

  ގިނަ މީހުން މާލޭގައި

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  މެދުމިން

 • ރަށުގެ‮ ‬ބާވަތް

  ނައިފަރު (ވެރިކަންކުރާރަށް)

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  މެދުމިން

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނެތް

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް