އައްޑު ސިޓީ ކައުންސިލް

 • މޭޔަރ

  އަބުދުﷲ ސޯދިގް

 • ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

  އަބުދުﷲ ތައްޔިބް

 • އަލީ މުހައްމަދު

 • ހުސައިން ހިލްމީ

 • މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

 • އަލީ ފަހުމީ

މައުލޫމާތު

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އާބާދީ

  19787 (ބޯހިމެނުމުގެ ނަތީޖާ، ބިދޭސީން ނުހިމަނާ)

 • އަންހެނުން

  10353

 • ފިރިހެނުން

  9434

 • ރަށްވެހިން

  19787

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  ފުދޭވަރެއް

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ބޭންކިންގ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  އެބަހުރި

 • ފެނުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ނަރުދަމާ ނިޒާމް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ވޭސްޓް‮ ‬މެނޭޖްމަންޓް‮ ‬ނިޒާމް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • އެމަރޖެންސީ‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ގާއިމް ކުރެވިފައި

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  ފަސޭހަ

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • ވައިގެ‮ ‬ދަތުރުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް