މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

 • ރައީސް

  ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙީމް

 • ނައިބު ރައީސް

  އިބްރާހީމް ތަސްލީމް

 • އަޙްމަދު ޢަޠީފު

 • ނަޞްރުﷲ ޙުސައިން

 • ފާޠިމަތު ޢާޞިފާ

މައުލޫމާތު

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަކުރެވިފައި

 • އާބާދީ

  2287

 • އަންހެނުން

  1087

 • ފިރިހެނުން

  1200

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  95 އިންސައްތަ

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ބޭންކިންގ‮ ‬ހިދުމަތް

  މޯބައިލް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ފުރިހަމައަކަށް ނުލިބޭ

 • ފެނުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ފެން ފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވެފައި

 • ނަރުދަމާ ނިޒާމް

  މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުލިބޭ

 • ކަރަންޓު‮ ‬ފޯރު‮ ‬ކޮއްދޭ‮ ‬ފަރާތްތައް

  ހިދުމަތްލިބޭ

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  އަތޮޅު ތެރެއަށް ލިބޭ

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ހައިސެކަންޑްރީއަށް ކިޔަވައިދޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ނުލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އައްޔޫޤު ޖަމްޢިއްޔާ ، މަޑުއްވަރީ އެކުވެރިންގެ ކުލަބު

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް