ފައިނު ކައުންސިލް

 • ރައީސް

  އިބްރާހީމް ނާޞިރު

 • ނައިބު ރައީސް

  އިބްރާހީމް ޢުމަރުމަނިކު

 • ޢަބްދުއްރަޝީދު ހާރޫން

 • ނިޒާރު އަޙްމަދުފުޅު

 • އަޙްމަދު ވަޙީދު

މައުލޫމާތު

 • އިދާރީ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ފުރިހަމަކުރެވިފައި

 • އާބާދީ

  308 (ބޯހިމެނުން ވަގުތީނަތީޖާ)

 • އަންހެނުން

  157

 • ފިރިހެނުން

  151

 • އާބާދީގެ‮ ‬ސްޓޭޓަސް

  322 (ބިދޭސީން ހިމަނައިގެން)

 • ކުށުގެ‮ ‬މިންވަރު

  މަދު

 • ވަޒީފާގައި‮ ‬އުޅޭ‮ ‬ޒުވާނުންގެ‮ ‬މިންވަރު

  މެދުމިންވަރެއް

 • ގާނޫނީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނުލިބޭ

 • ސިއްހީ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ބޭންކިންގ‮ ‬ހިދުމަތް

  ނުލިބޭ

 • ފުލުސް‮ ‬އޮފީސް

  ީޚިދުމަތްލިބޭ

 • ފެނުގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ހާބަރު‮ގެ‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ކަރަންޓު‮ ‬ފޯރު‮ ‬ކޮއްދޭ‮ ‬ފަރާތްތައް

  ހިދުމަތްލިބޭ

 • ދަތުރުފަތުރުގެ‮ ‬ނިޒާމް

  ލިބޭ

 • ސްކޫލް‮ ‬ހިދުމަތް

  ލިބޭ

 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ‮ ‬ހިދުމަތްތައް

  ލިބޭ

 • އެން‮.‬ޖީ‮.‬އޯ

  އެބަހުރި

 • އެންމެ‮ ‬ކައިރީ‮ ‬އެއަރޕޯރޓް

  ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް