ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ އިސްލާހު - މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

މިއީ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ އިސްލާހު: މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި 5 ޖޫން 2102ގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ނެރުނު ސާކިއުލާ އެވެ.