އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ސެމިނާރ އެއް ފަށައިފި

2017-07-01 12:27:00

ސެމިނަރ އޮން މެނޭޖްމަންޓް ކެޕޭސިޓީ ފޯ ލޯކަލް ކައުންސިލްސް ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ ގެ ޓީމެއް ޗައިނާއަށް ފުރައިފި

2017-06-29 20:37:43

ރ. ދުވާފަރު މަސްމާރުކޭޓުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

2017-06-15 10:52:06

ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް 3 ވަނަ ދައުރަކަށް ހުވާކުރުން

2017-06-02 22:00:45

ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް އެކުލަވާލުމަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކޮށްފި

2017-04-20 11:00:46

"ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރޭނިންގ" ލ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

2017-04-19 12:32:26

ކައުންސިލްތަކުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް ވަޒަންކޮށް މިންކުރުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި އިސްވެ ޙަރަކާތްތެރިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

2017-04-18 12:56:55

ޔޫ.ސީ.އެލް.ޖީ. އެސްޕެކް ޤައުމުތަކުގެ ކޮންފަރެންސްގައި އެލް.ޖީ.އޭ އިން ބައިވެރިވެއްޖެ

2017-04-06 12:38:00

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލެވޭ ފަހުދުވަހަކީ ފެބްރުއަރީ ހަޔެއް

2017-01-09 09:37:41

ވެރިންގެ ބަޔާން