2016-12-27 08:06:22

ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ފޮނުވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ކައުންސިލްތަކުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ކައުންސިލަކުން އެލްޖީއޭ އަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

ތަރައްގީ އާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެލްޖީއޭ އަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ މިހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހެވެ. 

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ 108 ވަނަ މާއްދާ އާއި 109 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން ވެސް ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަން ލާޒިމްކުރެ އެވެ. އަދި ރަށު ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ތައްޔާރުކޮށް އާއްމުކުރުމަކީ ކައުންސިލްތަކަށް ގާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ.

ތިރީގައި މިވަނީ ޕްލޭން ފޮނުވި ކައުންސިލްތަކުގެ ލިސްޓެވެ.

ގުޅުން ހުރި ފައިލުތައް

ފަހުގެ