އެލްޖީއޭގެ ފުރަތަމަ ތިންމަހުގެ ރިޕޯޓް 2016

2016-12-08 10:13:20

އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެލް.ޖީ.އޭއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތާރީޚުގެ މުއްދަތު 2016 ޑިސެމްބަރ 12 ވާ ހޯމަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް އިތުރުކުރެވިފައި!

2016-12-01 06:10:21

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން 2016 ނޮވެންބަރު 30ގެ ކުރިން އެލް.ޖީ.އޭއަށް ފޮނުއްވާ!!

2016-11-24 05:11:34

ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަން އެންޑް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

2016-10-27 09:25:28

ލޯކަލް ކައުންސިލް ރެވެނިއު ޖެނެރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އޭދަފުށީގައި ފަށައިފި

2016-10-27 07:46:28

އީކައުންސިލް ސޮފްޓްވެއާއަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް ސޮއިކޮށްފި

2016-10-24 13:40:37

އެލްޖީއޭ ކުލަބުގެ ރައީސަކަށް ރިސާދް

2016-10-24 06:06:52

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ މައުލޫމާތު އެލްޖީއޭގެ ސްޓާފުންނަށްދީފި

2016-10-23 10:15:06

އެލްޖީއޭގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ހެދުން ސަޕްލައި ސާރކަލްއާ ހަވާލުކޮށްފި

2016-10-19 11:34:16

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ސްކީމުގައި އެލްޖީއޭ ބައިވެރިވެއްޖެ

2016-10-17 10:55:01

ވެރިންގެ ބަޔާން