ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 28ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓް ފާސްނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ކައުންސިލުން ފާއިތުވި އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދުތަކަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވޭ
ޖެނުއަރީ 20 ގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަހަރު ސިޓި އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް (އަހަރީ ރިޕޯޓް) ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުއްވާ
ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށް ނިންމަންޖެހޭ
ޖެނުއަރީ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވި އަހަރު ރަށު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް (އަހަރީ ރިޕޯޓް) އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވާ

މުހިންމު ތާރީޚާއި ހަރަކާތްތައް

S M T W T F S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

މޮނިޓަރިނގް އެނަލައިސިސް

މިނިވަން ދުވަހާއި ފިތުރުއީދުގެ ތަހުނިޔާ